ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ


Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη αποτελούν την πιο αξιόπιστη εφεδρική πηγή ενέργειας σε εγκαταστάσεις. Όταν απαιτηθεί από τις συνθήκες το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος εκκινεί αυτόματα και αναλαμβάνει το φορτίο της εκάστοτε εγκατάστασης για να συνεχιστεί η λειτουργία της. Για να είναι το Η/Ζ πάντα σε ετοιμότητα πρέπει να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους προληπτικούς ελέγχους και εργασίες της προληπτικής συντήρησης έτσι ώστε το Η/Ζ να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση .

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες της MW Engineering περιλαμβάνουν:

  • Εκτέλεση εργασιών περιοδικής συντήρησης σε Η/Ζ εφεδρικής λειτουργίας.
  • Άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για πολλούς τύπους μηχανών
  • Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών από εξειδικευμένους μηχανικούς
  • Διατήρηση της αξιοπιστίας και βέλτιστης λειτουργίας του εξοπλισμού
  • Προληπτική συντήρηση που μειώνει το κόστος στο μικρότερο δυνατό καθώς και περιορισμό της φθοράς, με αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο κύκλο ζωής του Η/Ζ.